Đóng

10/02/2017

Nhà máy gỗ Trường Minh-Yên Bái

Với mục tiêu đẩy mạnh quy mô sản xuất viên nén gỗ nhiên liệu và các sản phẩm từ gỗ khác đáp ứng nhu cầu tăng cao của các khách hàng quốc tế. Chúng tôi quyết định triển khai thực hiện xây dựng nhà máy gỗ Trường Minh Yên Bái với diện tích xây dựng 5,3 ha tại khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái cùng quy mô nhà xưởng hiện đại, đầu tư máy móc thiết bị mới 100% với công nghệ sản xuất tiên tiến . Tháng 9 năm 2017 nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất với sản phẩm chính là viên nén gỗ nhiên liệu (wood pellet) đạt tiêu chuẩn EnPlus A2 đáp ứng mọi nhu cầu của các khách hàng, ván xẻ quy cách, ván bóc và một số sản phẩm từ gỗ khác.

1. Tên nhà máy: Nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu và các sản phẩm từ gỗ Trường Minh – Yên Bái
2. Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
3. Diện tích nhà máy: 3.6 ha
4. Công suất: 70.000 tấn/năm
5. Số lượng công nhân: 100 công nhân. Chia làm 3 ca (8h/ca)
6. Ngày bắt đầu hoạt động: Tháng 9 năm 2017

Một số hình ảnh về nhà máy:

By English:

Aiming to boost the scale of production of fuel wood pellets and other wood products to meet the rising demand of international customers.

We decided to carry out the construction  of  “Truong Minh- Yen Bai wood pellet and wood products manufacturing plant” with an area of ​​5.3 ha of construction in the southern industrial zone of Yen Bai province and the scale of a modern factory, and investment in new machinery and equipment. 100% with advanced production technology.

In September 2017, the factory was put into operation with the main product is the wood pellet standard (En pellet A2) meeting all the needs of customers, standard sawn boards, peeled boards and some other wood products.

  1. Factory name: TRUONG MINH – YEN BAI WOOD PELLET AND WOOD PRODUCTS MANUFACTURING PLANT
  2. Address: Southern industrial zone of Yen Bai province, Van Tien commune, Yen Bai city, Yen Bai province.
  3. Factory area: 3.6 ha
  4. Capacity: 70,000 tons / year
  5. Number of workers: 100 workers. Split into 3 shifts (8h / shift)
  6. Start date of operation: September 2017

8dd8b1fe99177d492406go YB 5cdeb20c4082dec73b53cgo YB 131b4e090c8792c2775683cd14c4654afb0f1e9befa94771c6ff58babd2e4a14e52637a8a9ed4c79b919404be2c57c80991462b7f1d65358cd1d2889d8daecb8ce165053b5c74bde3b97da19445ca1c85go YB 4

36522db0ea7c0e22576dgo YB 3

Đầu tư Related