Đóng

12/07/2019

Nhiệt điện sinh khối Trường Minh -Yên Bái

 

 • Tên dự án đầu tư: Nhà máy Nhiệt điện sinh khối Trường Minh – Yên Bái
 • Thời gian hoạt động của dự án : 50 năm
 • Địa điểm: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái; tỉnh Yên Bái
 • Diện tích đất dự kiến sử dụng: 10 ha
 • Quy mô công suất dự kiến chia 02 giai đoạn : 58 MW

+ Giai đoạn 1: 29MW đầu tư 2019-2022

+ Giai đoạn 2: 29MW đầu tư 2023-2025

 • Thời gian vận hành tại công suất định mức             : 8.000 h/năm
 • Tổng lượng điện sản xuất (giai đoạn 1)                     : 232.000.000 kWh/năm
 • Tổng sản lượng điện bán lên lưới                                 : 232.000.000 kWh/năm
 • Hình thức đầu tư : BOO
 • Nguyên liệu vận hành: Dăm gỗ, viên nén nhiên liệu, các phụ phẩm, phế phẩm ngành chế biến gỗ.
 • By English:
 • Name of investment project: Truong Minh – Yen Bai biomass Thermal Power PlantDuration of the project: 50 years

  Location: Southern industrial zone, Van Tien commune, Yen Bai city; Yen Bai Province

  Expected land use area: 10 ha

  Estimated capacity scale divided into 2 phases: 58 MW

  + Stage 1: 29MW (invests 2019-2022)

  + Phase 2: 29MW (investment 2023-2025)

  Operation time at rated capacity: 8,000 h / year

  Total electricity production (phase 1): 232,000,000 kWh / year

  Total electricity output sold to the grid: 232,000,000 kWh / year

  Investment form: BOO

  Operating materials: Wood chips, fuel tablets, wood products and waste products

Đầu tư Related